Informace

Historie

Městské lesy Kraslice spol. s.r.o. je společnost založena městem Kraslice za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 890 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa. Majetek se rozprostírá na čtrnácti katastrálních územích.

Na základě § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, přešly do vlastnictví města Kraslic dnem 24. 5. 1991 budovy a pozemky, které městu Kraslice patřily ke dni 31. 12. 1949, a rovněž budovy a pozemky, které byly ke dni 31. 12. 1949 ve vlastnictví zaniklých obcí Černá, Čirá, Kámen, Kostelní, Krásná, Liboc, Mlýnská, Počátky, Sklená, Sněžná, Tisová a Valtéřov. Jednalo se o tzv. historický majetek obcí, který byl zapsán v knihovních vložkách pozemkové knihy. Součástí tohoto majetku byly i pozemky obcí, označené jako veřejný statek v seznamu pozemkové knihy.

Novelou uvedeného zákona č. 114/2000 Sb. do vlastnictví města Kraslic dále dnem 1. 7. 2000 přešly budovy a pozemky, které byly městu Kraslice anebo jmenovaným zaniklým obcím přiděleny podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., č. 28/1945 Sb. a č. 108/1945. Tento majetek je označován jako tzv. přídělový (§ 2a zákona č. 172/1991 Sb.).

Největšími držiteli majetků, který přešel do vlastnictví města Kraslic podle § 2 a § 2a zák. č. 172/1991 Sb., byli státní podnik Lesy České republiky a Pozemkový fond. Určitá část majetku byla vydána dobrovolně již na počátku 90. let. Poté však došlo ke změně postojů ze strany státních organizací a o značnou část majetku se muselo město Kraslice několik let soudit; první soudní spor byl zahájen již v roce 1997. Poté, co byla vydána řada pravomocných rozhodnutí ve prospěch města Kraslic, začaly Lesy ČR, Pozemkový fond a další organizace historický a přídělový majetek městu postupně vydávat. A právě převážná část tohoto lesního historického a přídělového majetku je v současné době ve správě společnosti Městské lesy s.r.o.

Další vlastnické změny lze očekávat jen v omezeném rozsahu.

Správou lesního majetku se rozumí hospodaření podle schváleného lesního hospodářského plánu (LHP), který je vypracován na období 10 let. LHP je směrnicí k hospodaření na daném lesním majetku a koresponduje s ustanoveními Zákonu o lesích č. 289/95 Sb. a zároveň respektuje zájmy a záměry vlastníka.